Naše cíle

Naše cíle

Ulita života si klade za cíl zejména:

pomáhat dětem, které vyrůstají mimo vlastní rodinu nebo jejichž vývoj ve vlastní rodině
je ohrožen v důsledku týrání, zanedbávání, zneužívání, nebo které jsou i z jiných důvodů
sociálně ohroženy

podporovat děti, rodiče i náhradní rodiče formou poskytování pomoci a poradenství
při budování vztahů v rodině

poskytovat pomoc pěstounským rodinám při plnění povinností při kontaktu dětí
s biologickou rodinou, včetně pomoci při zajištění místa 
pro uskutečňování styku oprávněných osob s dítětem a při zajištění účasti při tomto styku

poskytovat krátkodobou a dlouhodobou pomoc při zajištění osobní péče o děti

pořádat akce se zaměřením na aktivní a hodnotné využití volného času dětí

vzdělávat dospělé včetně lektorské činnosti v souladu a s účelem spolku

realizovat právně – propagační činnost v zájmu zlepšení ochrany dětí

pracovat s dětmi a pomáhat v oblasti jejich ochrany

poskytovat poradenství při vytváření podmínek pro plnohodnotnou integraci dětí do života

vykonávat činnosti vedoucí k harmonickému rozvoji dětí

poskytovat ochranu práv rodičů a dětí před diskriminací z důvodu pohlaví, rasy, etnika, náboženství či jiné diskriminace

podporovat setkávání členů a pomáhat prosazovat společné zájmy

poskytovat poradenskou činnost v oblasti náhradní rodinné péče

organizovat odborné diskuze s odborníky v předmětné oblasti

vykonávat publikační a osvětovou činnost v souladu s účelem spolku