Jak se stát pěstounem

Jak se stát pěstounem

Jestli jste někdy uvažovali o tom, že byste se chtěli stát pěstounem, poradíme vám, jak postupovat
a upřesníme, co to pěstounská péče je a jaké jsou pro vás možnosti

Kdo se může stát pěstounem

Pěstounem se může stát každý, kdo:

– má bydliště na území České republiky
způsobem svého života zaručuje řádnou péči o svěřené dítě
– je starší 18 let
– souhlasí se svěřením dítěte do pěstounské péče

K tomu, aby vám bylo dítě svěřeno do pěstounské péče nemusíte být vdaní nebo ženatí.
Dítě může být svěřeno i do péče jednotlivce. Pěstounem se může stát i jen jeden z manželů.
Druhý manžel k tomu však musí dát souhlas. Do společné péče však dítě může být svěřeno jedině manželům. 

Co je to pěstounská péče
Pěstounská péče je forma náhradní rodinné péče určená dětem, o něž se rodiče nemohou nebo nechtějí starat. 

Rozlišujeme dva druhy pěstounské péče:

Dlouhodobá pěstounská péče je určena dětem, u nichž se předpokládá, že doba, kterou stráví mimo svou biologickou rodinu,
přesáhne 1 rok, rodič nebude schopen v nejbližší době převzít své dítě zpět do péče.

Pěstounská péče na přechodnou dobu je určena dětem, u kterých se předpokládá vyřešení jejich nepříznivé situace do 1 roku od odchodu
od rodičů. Pokud si v té době rodiče upraví své životní podmínky, dítě se může vrátit do jejich péče. V případě, že rodiče o dítě zájem
neprojeví nebo vysloví souhlas s osvojením, jsou dítěti vyhledáni vhodní osvojitelé.

Pěstouni pečují o svěřené dítě po dobu nezbytně nutnou, u dlouhodobých pěstounů to bývá několik let nebo až do dospělosti dítěte.
Pěstouni mohou rozhodovat v záležitostech dítěte o běžných věcech, poskytují dítěti zázemí a domov.
Je jim poskytována finanční odměna a příspěvek na úhradu potřeb dítěte.
Hlavním přínosem pěstounské péče je umožnění dítěti vyrůstat v rodině, v přirozeném sociálním prostředí.
Děti mají tak do budoucna větší šanci obstát v mezilidských vztazích než děti umístěné v ústavní péči.

Jaký je postup před zařazením do evidence osob, které se mohou stát pěstouny
Pokud se chcete stát dlouhodobým pěstounem nebo pěstounem na přechodnou dobu, musíte být zařazeni do evidence těchto osob.
Tomu předchází proces přípravy.

Podání žádosti o zařazení do evidence – nejdříve kontaktujte podle místa vašeho trvalého bydliště příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, oddělení OSPOD (oddělení sociálně právní ochrany dětí) – zde získáte základní informace a formuláře, které je třeba po vyplnění k žádosti přiložit. Součástí žádosti je i dotazník pro žadatele.

Návštěva sociální pracovnice – pracovnice OSPOD vás navštíví a k vaší žádosti přiloží po místním šetření zprávu a své stanovisko.

Postoupení dokumentace – celá spisová dokumentace je pak předána příslušnému krajskému úřadu.
Ten má v celém procesu klíčovou roli. Rozhoduje o zařazení pěstounů a pěstounů na přechodnou dobu do evidence, vede evidenci osob
vhodných stát se pěstouny a vede také evidenci dětí vhodných k umístění do pěstounské péče.
Zásadou je hledat pro konkrétní dítě co nejvhodnější náhradní rodiče nikoli naopak.

Posuzování žadatelů – krajský úřad provede tzv. odborné posouzení žadatelů dříve, než je do evidence zařadí.
Součástí tohoto posouzení jsou rozhovory psychologa krajského úřadu, psychologické testy a zhodnocení absolvované přípravy.
Cílem psychologického posouzení je vybrat takové žadatele, kteří budou schopni zvládnout své náročné role pěstounů
a rozpoznat žadatele, kteří pro tyto role vhodní nejsou. Psychologické testy zvládne většina žadatelů bez problémů,
není třeba se jich obávat, nenajdete tam správné a špatné odpovědi.

Přípravný kurz – odborné přípravy probíhají formou přednášek, diskuzí a zážitkových aktivit. Můžete se při nich setkat s odborníky,
se zkušenými pěstouny, můžete se ptát na to, co vás zajímá. Příprava pro dlouhodobé pěstouny je v rozsahu 48 hodin
a příprava pro pěstouny na přechodnou dobu 72 hodin. Důležité je, že příprava zahrnuje i přípravu dětí žijících v rodině.
Děti mají právo s ohledem na svůj věk a rozumovou vyspělost vyjádřit se k přijetí dalšího dítěte do rodiny.
Posuzuje se jejich schopnost toto dítě přijmout.

Rozhodnutí o zařazení do evidence – na základě poznatků z odborného posouzení vydá krajský úřad rozhodnutí
o zařazení nebo nezařazení žadatelů do evidence pěstounů. V případě, že nesouhlasíte s rozhodnutím, můžete podat odvolání.
Je možné, že se vám celý proces bude zdát dlouhý, je to však důležité období, ve kterém se připravujete na velké změny ve vašem životě
a v životě celé vaší rodiny. Buďte proto trpěliví.

Co se bude dít po zařazení do evidence osob vhodných stát se pěstouny
Pěstouni na přechodnou dobu pouze čekají, až se jim ozve příslušná pracovnice a sdělí jim, kde si mají dítě do péče převzít
a základní informace o dítěti, např. věk, zdravotní stav apod. Pěstoun na přechodnou dobu by měl přijmout do své péče jakékoli dítě,
které jeho péči potřebuje. Dlouhodobí pěstouni rovněž čekají, až se jim ozve pracovnice krajského úřadu s informací, že byli vytipováni jako vhodní pro dítě,  které potřebuje náhradní rodinnou péči. Pěstouni jsou seznámeni podrobně se spisem dítěte a domluví si,
kolik času potřebují na rozmyšlenou. Pokud se pro dítě rozhodnou, dochází k postupnému seznamování s dítětem.
O svěření dítěte do pěstounské péče pak na váš návrh rozhoduje soud.

Role doprovázející organizace
Pokud přemýšlíte o tom stát se pěstounem a chtěli byste vše probrat osobně, naše pracovnice si s vámi rády domluví bezplatnou osobní schůzku na našem pracovišti, kde vám odpoví na vaše případné dotazy. Schůzku si, prosím, domluvte předem telefonicky,
aby se vám příslušná pracovnice mohla dostatečně věnovat. Nacházíte-li se již v procesu příprav, s doprovázejícími organizacemi se můžete seznamovat již v jejich průběhu, ještě před zařazením do evidence osob vhodných stát se pěstouny nebo pěstouny na přechodnou dobu. Pěstouni na přechodnou dobu si musí zvolit doprovázející organizaci hned po svém zařazení do evidence, dlouhodobí pěstouni poté, co přijmou do své péče dítě. Uzavření dohody o výkonu pěstounské péče je povinné, pokud tak neučiníte, zahájí s vámi příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností správní řízení. Doprovázející organizaci si vyberte podle toho, zda má volnou kapacitu k uzavření dohody o výkonu pěstounské péče a podle toho, zda Vám bude po přijetí dítěte oporou, a se kterou se vám podle nabízených podmínek bude dobře spolupracovat. Z uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče vám vyplývá řada práv, v tom se mohou jednotlivé organizace částečně lišit,  ale také povinností, např. povinné zvyšování si znalostí a dovedností v oblasti výchovy a péče o dítě. Podrobnější informace vám rovněž rádi poskytneme při osobní schůzce. 

Pěstounská péče je velmi náročná, ale také společensky prospěšná činnost. Není to zaměstnání, je to pomoc dětem, které mají těžkou životní situaci a tím mají i složitý start do života.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem pěstounským rodinám, a to nejen těm, které využívají našich služeb.
Velmi si vážíme toho, co pro děti děláte, děkujeme vám za péči, kterou poskytujete svěřeným dětem, za nasazení, s jakým přistupujete k péči
o ně a za váš přístup k naší spolupráci. Snažíme se tady být pro vás za všech okolností a věříme, že jsme vám ve vašem nelehkém poslání dobrými průvodci.

Snažíme se vám být nablízku a sledujeme, jak děláte maximum, abyste svěřeným dětem poskytli bezpečný domov a lásku. 

Máte náš velký respekt.

Ulita života, z.s.

Dávky pěstounské péče:

Odměna pěstouna (mpsv.cz)

Žádost o dávku pěstounské péče – příspěvek při pěstounské péči (mpsv.cz)

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte (mpsv.cz)

Příspěvek při převzetí dítěte (mpsv.cz)

Žádost o zaopatřovací příspěvek jednorázový (mpsv.cz)

Žádost o zaopatřovací příspěvek opakující se (mpsv.cz)