O nás

Ulita života, z.s., je nezisková organizace, která byla založena v roce 2019. Poskytujeme široké služby v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, především v náhradní rodinné péči.

Všichni naši zaměstnanci splňují kvalifikační předpoklady pro výkon sociálně-právní ochrany dětí a v oblasti náhradní rodinné péče mají několikaletou zkušenost. Na odbornost našich pracovníků klademe velký důraz.

Ulita života si klade za cíl zejména:

pomoct dětem, které vyrůstají mimo vlastní rodinu nebo jejichž vývoj ve vlastní rodině je ohrožen v důsledku týrání, zanedbávání, zneužívání, nebo jež jsou i z jiných důvodů sociálně ohroženy

podporovat děti, rodiče i náhradní rodiče formou poskytování pomoci a poradenství při budování vztahů v rodině

poskytovat pomoc pěstounským rodinám při plnění povinností při kontaktu dětí s biologickou rodinou včetně pomoci při zajištění místa pro uskutečňování styku oprávněných osob s dítětem a při zajištění asistence při tomto styku

zajišťovat respitní péči

poskytovat trvalou nebo dočasnou pomoc při zajištění osobní péče o děti

pořádat akce se zaměřením na aktivní a hodnotné využití volného času dětí

vzdělávání dospělých včetně lektorské činnosti v souladu a s účelem spolku

právně – propagační činnost v zájmu zlepšení ochrany dětí

pracovat s dětmi a mládeží a pomoc v oblasti jejich ochrany

poskytovat poradenství při vytváření podmínek pro plnohodnotnou integraci dětí do života

vykonávat činnosti vedoucí k harmonickému rozvoji dětí a mládeže

ochranu práv rodičů a dětí před diskriminací z důvodu pohlaví, rasy, etnika, náboženství či jiné diskriminace

podporovat setkávání členů a pomáhat prosazovat společné zájmy

poskytovat poradenskou činnost v oblasti náhradní rodinné péče

organizovat odborné diskuze s odborníky v předmětné oblasti

poskytovat sociální služby

vykonávat publikační a osvětovou činnost v souladu s účelem spolku